logo image

DE WAARD 8

4906 BC

Oosterhout

06 50 24 72 60

info@lemmenlearning.nl

Slideshow image Slideshow image Slideshow image

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 ALGEMEEN
1.    Onder “Lemmen Learning” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Lemmen Learning en de onder deze organisatie werkende partners.
2.    Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ‘iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Lemmen Learning een overeenkomst of opdracht heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten’, verder te noemen in deze leveringsvoorwaarden O.
3.    Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, overeenkomst of opdracht tussen de opdrachtgever en Lemmen Learning, tenzij hiervan uitdrukkelijk en slechts schriftelijk is afgeweken.
4.    Bij samentreffen van de door O. gehanteerde en bekendgemaakte leveringsvoorwaarden en de door Lemmen Learning gebezigde leveringsvoorwaarden prevaleren laatstgenoemde.
5.    O. verklaart met het ondertekenen van de offerte c.q. de opdrachtbevestiging voorliggende voorwaarden te kennen en hiermee akkoord te gaan.
6.    De ongeldigheid van een of meer van de tot deze voorwaarden behorende bedingen laat onverlet de geldigheid van alle andere bedingen.
7.    Indien een beding ongeldig blijkt te zijn, worden O. en Lemmen Learning geacht om in overeenstemming een geldig vervangend beding vast te leggen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2 OFFERTES
1.    Indien Lemmen Learning op verzoek van O. een offerte uitbrengt, wordt er steeds van uitgegaan dat O. zijn verplichtingen als omschreven in artikel 5 volledig nakomt.
2.    De door Lemmen Learning gemaakte offertes zijn vrijblijvend en kennen een geldigheidstermijn van 30 dagen, tenzij anders vermeld in de offerte.
3.    Lemmen Learning is slechts aan offertes gebonden indien aanvaarding van de offerte door O. binnen de geldigheidstermijn van 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd.
4.    Prijzen, genoemd in offertes, zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven in de offerte.

Artikel 3 KOSTEN, TARIEVEN EN DECLARATIES
1.    Het honorarium van Lemmen Learning is niet afhankelijk van de uitkomsten van de opdracht.
2.    Het honorarium van Lemmen Learning berust op uurtarieven, dagdeeltarieven of een voorafgaand aan de te leveren dienst aan O. bekend gemaakt bedrag (totaalsom), tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de offerte.
3.    Bedragen zijn altijd exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting, waarbij schriftelijk wordt medegedeeld aan O. voor welke diensten O. wel en voor welke diensten O. geen omzetbelasting verschuldigd is.
4.    O. zal kosten van derden die worden gemaakt door Lemmen Learning in het kader van de opdracht – en in die zin expliciet vooraf in offerte en/of contract aangegeven – rechtstreeks aan betreffende derde voldoen. Indien betaling aan derden via Lemmen Learning verloopt, is Lemmen Learning gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.
5.    Lemmen Learning vermeldt schriftelijk op welke wijze het door O. aan Lemmen Learning verschuldigde bedrag overgemaakt dient te worden. O. verplicht zich met het ondertekenen van de offerte tot het naleven van de schriftelijk overeengekomen betalingswijze.
6.    Ingeval van eventuele bezwaren tegen onze declaraties dient O. deze bezwaren binnen twee maanden na dagtekening van de betreffende declaraties schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken, bij gebreke waarvan bezwaar tegen de declaraties niet meer mogelijk is en de verschuldigdheid niet meer ter discussie kan worden gesteld.

Artikel 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1.    Lemmen Learning zal de door haar uit te voeren opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, waarbij het bereiken van het resultaat niet kan worden gegarandeerd. Deze verplichting heeft dan ook het karakter van een ‘inspanningsverplichting’.
2.    De diensten van Lemmen Learning worden uitgevoerd conform de overeengekomen opzet en begroting.
3.    De begroting wordt verhoogd met de onvoorziene en niet begrote kosten, die personen en/of instellingen eventueel in rekening brengen aan Lemmen Learning voor het beschikbaar stellen van gegevens en/of voor het inzetten door hen van menskracht daarbij, een en ander voor zover in overeenstemming met het voorstel.

Artikel 5 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
1.    O. draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Lemmen Learning aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan O. redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lemmen Learning worden verstrekt. Indien bedoelde gegevens niet tijdig aan Lemmen Learning zijn verstrekt, kan Lemmen Learning uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan O. in rekening brengen.
2.    In het geval een wijziging van omstandigheden optreedt die voor de uitvoering van de opdracht van belang is, dient O. Lemmen Learning daarvan terstond op de hoogte te brengen.
3.    Lemmen Learning is niet aansprakelijk voor schade doordat Lemmen Learning is uitgegaan van door O. verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.
4.    Zonder schriftelijke toestemming van Lemmen Learning is het O. niet toegestaan om door Lemmen Learning geproduceerde stukken, waaronder offertes, rapporten, verklaringen en adviezen, aan derden af te staan.

Artikel 6 WIJZIGING IN DE OPDRACHT
1.    Indien tijdens de uitvoering van de opdracht O. nadere opdrachten geeft of de bestaande wenst te wijzigen, zal dat alleen kunnen met instemming van Lemmen Learning.
2.    Indien tijdens de uitvoering blijkt dat essentiële wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht noodzakelijk zijn, wordt in samenspraak tussen Lemmen Learning en O. bezien welke wijzigingen moeten worden aangebracht, inclusief eventuele gevolgen voor de begroting.
3.    Lemmen Learning kan geen meerkosten in rekening brengen bij O. indien wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht het gevolg zijn van omstandigheden die alleen aan Lemmen Learning kunnen worden toegerekend. Meerkosten zijn altijd vooraf door O. akkoord bevonden.
4.    Lemmen Learning kan overgaan tot vervanging van de afgesproken uitvoerend medewerker, indien dit noodzakelijk is om redenen van beschikbaarheid van het betreffende personeelslid, diens belastbaarheid in het kader van Arbo-zorg of vanuit de zorg voor een zo hoog mogelijke uitvoeringskwaliteit. In deze gevallen wordt de opdrachtgever van de wijziging op de hoogte gebracht.

Artikel 7 GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Gegevens zijn vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld dan wel als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8 BETALING
1.    Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen twee weken na factuurdatum.
2.    Indien sprake is van een subsidieregeling voor O. die van invloed kan zijn op het betalingsgedrag van O. wordt schriftelijk vastgelegd op welke wijze betaling aan Lemmen Learning zal geschieden.
3.    Lemmen Learning is ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen van O. en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
4.    Bij afwijking van de betalingstermijn zoals genoemd onder punt 1 van dit artikel zal O. over het oorspronkelijke factuurbedrag de wettelijke rente plus administratie- en incassokosten in rekening worden gebracht.
5.    Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening.

Artikel 9 ANNULERINGEN
1.    Indien O. een reeds gegeven opdracht annuleert, is hij gehouden aan het vergoeden van alle door Lemmen Learning reeds gemaakte kosten (zoals kosten van voorbereiding e.d.) aan Lemmen Learning.
2.    Indien een annulering tenminste 20 werkdagen voor de afgesproken datum van aanvang van de werkzaamheden plaatsvindt, kan Lemmen Learning O. een maximum van 10% van het totale bedrag in rekening brengen.
3.    Bij annulering tussen 19 en 6 werkdagen voor de afgesproken datum van aanvang van de werkzaamheden kan Lemmen Learning O. een maximum van 20% van het totale bedrag in rekening brengen.
4.    Bij annulering tussen 5 en 2 werkdagen voor de afgesproken datum van aanvang van de werkzaamheden kan Lemmen Learning O. een maximum van 50% van het totale bedrag in rekening brengen.
5.    Bij annulering 1 werkdag voor de afgesproken datum van aanvang van de werkzaamheden kan Lemmen Learning O. een maximum van 100% van het totale bedrag in rekening brengen. 
6. Bij open inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kostenloos kan worden geannuleerd.
Artikel 10 OVERMACHT
1.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke van de wil van de partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door O. niet meer van Lemmen Learning kan worden verlangd.
2.    Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: brand, vorst-, water- of stormschade, ander natuurgeweld, bovenmatig ziekteverzuim, diefstal, vernieling van bedrijfsmiddelen en/of –gegevens, het niet tijdig leveren van prestaties en/of gegevens door leveranciers en/of derden, ingrijpen van de overheid en verder alle andere van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lemmen Learning geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lemmen Learning niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3.    In geval van overmacht worden verplichtingen van Lemmen Learning opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van onze verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, zonder dat uit die ontbinding een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
4.    Indien Lemmen Learning bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is O. gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Zulks echter alleen indien het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel een zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID
1.    Lemmen Learning is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan ook, anders dan door opzet of grove schuld.
2.    Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van Lemmen Learning in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de leverantie, die de aanspraak/vordering van de opdrachtgever en/of derden tot gevolg heeft gehad.
3.    In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd langer dan 2 maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 2 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4.    Werknemers van Lemmen Learning kunnen zich beroepen op het in dit artikel bepaalde, als waren zij zelf een contract aangegaan met O.

Artikel 12 UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1.    Lemmen Learning is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden en andere informatiedragers van O.
2.    Lemmen Learning is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet functioneren van de gebruikte telecommunicatiemiddelen, infrastructuur of schade ten gevolge van de uitvoering van de diensten of verbinding door derden.
3.    Lemmen Learning is niet aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect ontstaat door gebreken ten aanzien van inhoud, juistheid en/of volledigheid van de geleverde informatie en/of diensten. Dat geldt tevens voor het, ondanks tijdig verzoeken daartoe door Lemmen Learning, niet (op tijd) verstrekken van gegevens door derden, welke gegevens voor de dienstverlening nodig waren of verwerkt hadden moeten worden.
4.    Lemmen Learning is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.


Artikel 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.    Lemmen Learning behoudt zich het eigendom voor van alle aan O. verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, voorstellen, concepten, e.d.
2.    Stukken als genoemd in lid 1 van dit artikel mogen niet door O. zonder voorafgaande toestemming van Lemmen Learning openbaar worden gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
3.    Het is O. toegestaan kopieën te maken van rapporten en/of andere ten gevolge van de opdracht verstrekte stukken, doch uitsluitend voor eigen gebruik, mits geen wijzigingen of weglatingen worden aangebracht ten aanzien van namen, nummers en andere herkenningstekens die bepalend zijn voor het eigendom en de herkomst van de stukken.
4.    Lemmen Learning behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke gegevens ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 14 GESCHILLENBESLECHTING
Alle geschillen tussen Lemmen Learning en O. worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te Breda, onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de kantonrechter. Niettemin heeft Lemmen Learning het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen Lemmen Learning en O. is het Nederlands Recht van toepassing

Artikel 16 VINDPLAATS ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige aanbieding of opdracht.