logo image

DE WAARD 8

4906 BC

Oosterhout

06 50 24 72 60

info@lemmenlearning.nl

Slideshow image Slideshow image Slideshow image

Klachtenprocedure


Lemmen Learning doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klachten of opmerkingen dan aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met u proberen tot een oplossing te komen.

Lemmen Learning neemt daarbij de volgende procedure in acht.

1. Termijn indienen klacht
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Lemmen Learning. Onder ’tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)cursist zijn of haar rechten terzake verliest.

2. Kenbaarheid
Klachten dienen schriftelijk aan Lemmen Learning kenbaar gemaakt te worden via:
Lemmen Learning
t.a.v. P.A. Lemmen
Kerkstraat 12
4247 EL Kedichem

Lemmen Learning neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Lemmen Learning adviseert de cursist daarom om de klacht aangetekend te versturen. De (aspirant-)cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de (aspirant-)cursist het cursistnummer, de cursus (variant), de locatie en de docent om spoedige afhandeling te bevorderen.
Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch kenbaar worden gemaakt. Lemmen Learning zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.

3. Privacy
Een klacht zal door Lemmen Learning altijd vertrouwelijk worden behandeld.

4. Bevestiging klacht
Lemmen Learning zal binnen zeven werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

5. Onderzoek klacht
Lemmen Learning verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen die voldoen aan de wensen van de klager.

6. Reactie op het onderzoek
Lemmen Learning zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

7. Geschillenregeling
De klager die niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling kan zijn zaak, zonder kosten (behoudens de eigen kosten, waaronder worden verstaan eventuele reis-verblijf, bijstand, bel-en portokosten tec, voorleggen aan de onafhankelijke beroepscommissie. De klager dient zich hiertoe binnen 10 werkdagen na ontvnags van de beslissing schriftelijk te melden via aangetekende post bij de voorzitter van de Beroepscommissie: p/a Mozartlaan 4, 4837 Breda. De beroepscommissie bestaat uit 1 vast lid de voorzitter en indien nodig, afhankelijk van de aard en omvang van de klacht, uit maximaal 3 leden. Alle beroepscommissieleden zijn niet bij LemmenLearning in dienst (geweest) of op enigerlei andere wijze financieel aan LemmenLearning verbonden. Direct nadat de klager zich schriftelijk heeft gemeld zal de beroepscommissie melding doen bij Lemmen Learning. Hierop volgend zal LemmenLearning uiterlijk binnen 5 werkdagen alle op de zaak betrekking hebbende stukken aan de beroepscommissie verzenden. Uiterlijk binnen 2 maanden na het instellen van het beroep hoort (evt. schriftelijk) de beroepscommissie de klager en de vertegenwoordiger van LemmenLearning. Uiterlijk 2 weken daarna doet de beroepscommissie schriftelijk uitspraak. De beroepscommissie kan het beroep (niet)-ontvankelijk verklaren en in het geval het beroep ontvankelijk wordt verklaard het beroep gegrond of ongegrond verklaren. Alle beslissingen worden gemotiveerd. Deze uitspraak is voor zowel de klager als LemmenLearning bindend en wordt binnen 10 werkdagen volgend op de dag van de uitspraak door LemmenLearning afgehandeld. De voorzitter van de beroepscommissie is Drs. E.T.M. Bomhof (opleidingdeskundige), Mozartlaan 4, 4837 EK Breda.